Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Jak zostać uczestnikiem KDPW_CCP

Etap poprzedzający zawarcie umowy (testowy) - (daje możliwość przeprowadzenia testów technicznych przed rozpoczęciem współpracy z KDPW_CCP) więcej

Zawarcie umowy o uczestnictwo obejmujące następujące kroki:
1. złożenie wniosku (wzór nr 1 lub wzór nr 2) o uczestnictwo wraz z załącznikami,
Jeżeli wskazany został status uczestnictwa:
 • uczestnik rozliczający (Wzór nr 1) – należy złożyć oświadczenie, że wnioskodawca spełnia warunki finansowe, o których mowa w § 27 ust. 2 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), oraz że zapoznał się z zamieszczonymi na stronie internetowej KDPW_CCP zasadami przesyłania i odbierania oświadczeń i informacji sporządzonych w formie elektronicznej, stosowanymi w stosunkach pomiędzy KDPW_CCP a uczestnikami, i jest świadomy warunków, które jako uczestnik powinien spełniać zgodnie z § 27 ust. 3 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), 
 • uczestnik nierozliczający ( Wzór nr 2) – należy wskazać podmiot będący uczestnikiem rozliczającym, który będzie reprezentował wnioskodawcę w rozliczeniach.

  Załączniki do wniosku:
 • odpis statutu albo umowy spółki oraz aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru,
 • odpis zezwolenia na prowadzenie działalności,
 • karta wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, jak również odpisy pełnomocnictw w przypadku, gdy z dokumentów określonych w pkt 1 nie wynika prawo do reprezentowania wnioskodawcy przez osoby składające wzór podpisu na karcie wzorów podpisów (Wzór nr 4),
 • oświadczenie w przedmiocie poddania sporów jurysdykcji sądu powszechnego, który jest właściwy według miejsca siedziby KDPW_CCP (Wzór nr 5a)
 • karta informacyjna zawierająca wskazanie adresu do doręczeń, a w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o typ uczestnictwa uczestnik nierozliczający – także numer rachunku bankowego prowadzonego dla tego wnioskodawcy w walucie, w której są przeprowadzane rozliczenia transakcji, oraz wykaz osób upoważnionych przez tego wnioskodawcę do kontaktów z KDPW_CCP (Wzór nr 6), oraz, jeżeli wniosek dotyczy typu uczestnictwa uczestnik rozliczający:
 • oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (Wzór nr 22),

  Jeżeli wniosek dotyczy typu uczestnictwa związanego z posiadaniem statusu uczestnika rozliczającego, poza dokumentami określonymi powyżej, dodatkowo należy dołączyć do niego:
 • wykaz osób zatrudnionych przy obsłudze związanej z rozliczeniem transakcji (Wzór nr 6),
  Jeśli wnioskodawca ma zamiar uczestniczyć w rozliczeniach transakcji repo oraz transakcji sprzedaży lub wnosić papiery wartościowe na poczet depozytów zabezpieczających albo tytułem wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC:
 • oświadczenie wskazujące identyfikator wnioskodawcy we właściwym systemie rozrachunku albo wskazujące podmiot mający pełnić funkcję agenta do spraw rozrachunku dla wnioskodawcy oraz identyfikator tego podmiotu we właściwym systemie rozrachunku (Wzór nr 7),
 • oświadczenie podmiotu wskazanego przez wnioskodawcę mającego pełnić funkcję agenta do spraw rozrachunku, wyrażające zgodę na pełnienie tej funkcji dla wnioskodawcy (Wzór nr 21),
 • oświadczenie wskazujące numer rachunku bankowego wnioskodawcy, prowadzonego we właściwym banku rozliczeniowym w walucie PLN, w której zgodnie z regulaminem będzie on realizował zobowiązania i należności pieniężne wynikające z rozliczeń transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP, albo wskazujące podmiot mający pełnić funkcje płatnika dla wnioskodawcy i prowadzony dla niego numer rachunku bankowego w banku rozliczeniowym, a w przypadku, jeśli wnioskodawca zamierza uczestniczyć w rozliczeniach dokonywanych w walucie EUR – nr rachunku bankowego prowadzonego dla wnioskodawcy w ramach systemu TARGET2, albo wskazujące podmiot mający pełnić funkcję płatnika dla wnioskodawcy i prowadzony dla niego numer rachunku bankowego w tym systemie (Wzór nr 8),
 • oświadczenia podmiotu wskazanego przez wnioskodawcę, mającego pełnić funkcje płatnika, wyrażające zgodę na pełnienie tej funkcji dla wnioskodawcy ( Wzór nr 9),
 • jeśli wnioskodawca składa wniosek:
  • po zakończeniu okresu, w którym sprawozdanie finansowe sporządzone za dany okres powinno zostać zbadane zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi wnioskodawcę– zbadane sprawozdanie finansowe za ten okres, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
  • po upływie sześciu miesięcy od zakończenia ostatniego półrocza roku obrotowego/rozpoczęcia działalności – - półroczne sprawozdanie finansowe za ten okres.
 • jeżeli wnioskodawca zamierza wnosić dłużne papiery skarbowe w EUR na poczet depozytów zabezpieczających lub tytułem wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC:
  • oświadczenie wskazujące, zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW_CCP, odpowiedni identyfikator tego wnioskodawcy we właściwym systemie depozytowym dla tych papierów, który został wskazany przez KDPW_CCP, lub numer konta lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego dla wnioskodawcy w tym systemie, a w przypadku, jeżeli odpowiednie konto lub rachunek papierów wartościowych ma być prowadzone dla agenta do spraw zabezpieczeń w tym systemie – wskazujące podmiot mający pełnić funkcję agenta do spraw zabezpieczeń oraz, zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW_CCP, odpowiedni identyfikator tego agenta lub wnioskodawcy w tym systemie, lub numer odpowiedniego konta lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego na rzecz tego agenta lub wnioskodawcy w tym systemie,
  • oświadczenie podmiotu wskazanego przez wnioskodawcę j.w., który ma pełnić funkcje agenta do spraw zabezpieczeń, wyrażające zgodę, o której mowa w § 1 pkt 2a lit. a Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), na rzecz wnioskodawcy, chyba że z odrębnej umowy zawartej przez KDPW_CCP z tym podmiotem lub z podmiotem prowadzącym system depozytowy dla tych papierów wynika potwierdzenie pełnienia tej funkcji dla wnioskodawcy,
  • jeżeli z właściwych przepisów prawa obowiązujących w państwie, w którym znajduje się siedziba wnioskodawcy, a w razie braku obowiązku jej ustanowienia – jego centrala, wynika, że rozporządzenia CRR nie stosuje się do jego działalności, musi załączyć:
   • oświadczenie tego wnioskodawcy wskazujące elementy określone w § 28 ust. 3 -4 oraz w § 29 ust. 2-4 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), które zgodnie z tymi przepisami kwalifikuje on do ustalenia wysokości kapitału podstawowego oraz funduszy będących równoważne funduszom własnym w rozumieniu rozporządzenia CRR, przy czym oświadczenie to powinno być poświadczone przez osobę, która posiada uprawnienia biegłego rewidenta uzyskane w państwie Unii Europejskiej, albo w państwie trzecim i podlega w tym państwie nadzorowi publicznemu, systemowi postępowania dyscyplinarnego i systemowi zapewnienia jakości, które zostały uznane za równoważne z wymaganiami przewidzianymi w przepisach prawa, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), 
   • wykaz informacji finansowych, o których mowa w § 32 ust. 3 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), w zakresie ustalonym zgodnie z ust. 2, jakie uczestnik ten jest obowiązany przekazywać do właściwych władz nadzorujących jego funkcjonowanie, oraz terminów, w jakich informacje te jest obowiązany przekazywać do tych władz, a w przypadku braku takiego obowiązku – oświadczenie, że zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi tego uczestnika nie jest on obowiązany do przekazywania określonych danych do tych władz.

    Wnioskodawca będący zagraniczną firmą inwestycyjną lub inną zagraniczną instytucją finansową, ubiegający się o uzyskanie statusu uczestnika rozliczającego załącza do wniosku:
   • jeżeli wnioskodawca, który ubiega się o uzyskanie statusu uczestnika rozliczającego, zgodnie z obowiązującymi go właściwymi przepisami przekazał informacje finansowe, o których mowa w § 32 ust. 2 i 3 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), do właściwych władz nadzorujących jego funkcjonowanie, załącza ponadto do wniosku te informacje sporządzone za ostatni okres działalności poprzedzający dzień złożenia wniosku, wskazany, odpowiednio, w ust. 2 pkt 5 lit. a lub b Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany). Z zastrzeżeniem ust. 4, wnioskodawca załącza informacje finansowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, sporządzone w ujęciu jednostkowym, a jeżeli z właściwych przepisów prawa obowiązujących w państwie, w którym znajduje się jego siedziba albo, w razie braku obowiązku jej ustanowienia, jego centrala, wynika, że jest on obowiązany sporządzać i przekazywać właściwym władzom nadzorującym jego funkcjonowanie takie informacje w ujęciu skonsolidowanym – dodatkowo załącza te informacje sporządzone według tej zasady.
   • jeżeli zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia CRR właściwe władze nadzorujące funkcjonowanie wnioskodawcy odstąpiły od stosowania wymogów ostrożnościowych na zasadzie indywidualnej, wobec czego nie jest on obowiązany do przekazywania do tych władz sporządzonych w ujęciu jednostkowym informacji finansowych, o których mowa w § 32 ust. 2 i 3 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), załącza on do wniosku odpis dokumentu urzędowego potwierdzającego odstąpienie od stosowania wymogów ostrożnościowych na tej zasadzie. W tym przypadku wnioskodawca załącza informacje finansowe, które zostały przekazane w ujęciu skonsolidowanym właściwym władzom pełniącym nadzór skonsolidowany, którym jest objęty wnioskodawca, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa nie ma również obowiązku przekazywania tym władzom takich informacji, co potwierdza odpis dokumentu urzędowego załączony przez wnioskodawcę do wniosku.

    Ponadto, prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe warunki:
   • wniosek o zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy o uczestnictwo oraz oświadczenie w przedmiocie poddania sporów jurysdykcji właściwego sądu powinny zostać złożone w języku polskim, a dodatkowo mogą być złożone w języku angielskim, przy czym należy zastrzec wówczas, że wersją rozstrzygającą jest dokument sporządzony w języku polskim – zgodnie z § 6 Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC;
   • uczestnicy rozliczający zobowiązani są przynajmniej raz w roku kalendarzowym brać udział w testach Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania organizowanych przez KDPW_CCP, zgodnie z §36 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany);
   • uczestnikiem rozliczającym może być wyłącznie podmiot:
    • będący posiadaczem konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego w ramach właściwego systemu rozrachunku przez podmiot prowadzący ten system, albo posiadający agenta do spraw rozrachunku w tym systemie - w przypadku, jeżeli podmiot ten ma zamiar uczestniczyć w rozliczeniach transakcji repo oraz transakcji sprzedaży,
    • posiadający rachunek bankowy w walucie PLN we właściwym banku rozliczeniowym, a w przypadku, jeżeli zamierza uczestniczyć w rozliczeniach dokonywanych w EUR – także rachunek bankowy prowadzony w tej walucie w ramach systemu TARGET2, albo płatnika posiadającego taki rachunek, odpowiednio, w tym banku lub w ramach tego systemu.

    Tryb uproszczony dla uczestników KDPW_CCP
    Jeśli wnioskodawca jest uczestnikiem odrębnego systemu rozliczeń prowadzonego przez KDPW_CCP dla transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym i ubiegając się o uczestnictwo w tym systemie złożył dokumenty wymienione powyżej jako załączniki, może zamiast tych dokumentów złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi ich zastosowanie do uczestnictwa w systemie rozliczeń OTC (Wzór nr 3)
     
2. Uzyskanie statusu uczestnika KDPW_CCP:
Zgodnie z § 21 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) umowa o uczestnictwo zawierana jest w terminie 2. tygodni od dnia złożenia KDPW_CCP wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników, jeżeli podmiot ubiegający się o jej zawarcie spełnia warunki uczestnictwa określone w przepisach prawa i Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), a wniosek i załączone do niego dokumenty spełniają warunki formalne określone w tychże przepisach.
   Ostatnia aktualizacja:17-07-2018 Do góry