Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Warunki do spełnienia po uzyskaniu statusu uczestnika KDPW_CCP

Uczestnik rozliczający, który uzyskał określony typ uczestnictwa, jest zobowiązany na podstawie § 24 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) przed rozpoczęciem działalności w systemie rozliczeń OTC w ramach tego typu uczestnictwa do:
 • dokonania wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC – 5 mln PLN:
   • pierwsza wpłata wynosi pięciokrotność wpłaty minimalnej określonej w § 8 ust. 2. Regulaminu Funduszu Zabezpieczającego OTC na poziomie 1 mln PLN,
   • przedmiot wpłaty uczestnika do zasobu podstawowego funduszu zabezpieczającego OTC stanowić mogą wyłącznie środki pieniężne,
   • pierwsza wpłata powinna zostać wniesiona najpóźniej na dwa dni przed dniem rozpoczęcia działalności tego uczestnika w systemie rozliczeń OTC.
 • wniesienia depozytu wstępnego – 1 mln PLN - minimalna wielkość depozytu wstępnego określona jest uchwałą Zarządu KDPW_CCP nr 19/12 z 19 grudnia 2012 r. 
 • otwarcia w ramach określonego typu uczestnictwa właściwego konta rozliczeniowego w systemie rozliczeń OTC,
 • dostarczenia pisemnego pełnomocnictwa dla KDPW_CCP (wzór nr 18) do:
   • zamykania na rachunek uczestnika pozycji w instrumentach pochodnych, w zakresie których uczestnik posiada status uczestnika rozliczającego, w przypadkach wskazanych w regulaminie,
   • odbierania i składania w jego imieniu oświadczeń woli w sprawach dotyczących przeniesienia w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji pozycji wynikających z transakcji zawartych przez podmiot występujący w typie uczestnictwa uczestnik nierozliczający, którego uczestnik reprezentuje w systemie rozliczeń, lub zawartych na rachunek tego podmiotu, wraz z zabezpieczeniem tych pozycji wniesionym tytułem właściwego depozytu zabezpieczającego, oraz wykonania czynności, o których mowa w §§ 110a-110c, w przypadkach wskazanych w regulaminie,
 • dostarczenia pisemnego pełnomocnictwa dla KDPW_CCP (wzór nr 11) do wystawiania na rachunek uczestnika zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji w zakresie koniecznym do wykonania zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji, w zakresie których uczestnik rozliczający jest odpowiedzialny w systemie rozliczeń OTC,
 • dostarczenia oświadczenia (wzór nr 12), w którym uczestnik zobowiązuje się zapewnić przekazywanie raportów o transakcjach, albo wskazującego KDPW_CCP jako podmiot, który będzie przekazywać raporty o transakcjach do właściwego repozytorium transakcji, o ile z właściwych przepisów wynika obowiązek przekazywania tych raportów do repozytorium transakcji.


 • Uczestnik rozliczający reprezentujący w rozliczeniach inny podmiot zawierający transakcje, jest zobowiązany do:
 • dostarczenia oświadczenia wskazującego podmiot, który będzie reprezentować w systemie rozliczeń OTC w zakresie transakcji zawieranych przez ten podmiot (wzór nr 13),
 • uzyskania od tego podmiotu pisemnego oświadczenia (wzór nr 13) w którym podmiot ten:
   • wyraża zgodę na wykonywanie przez tego uczestnika obowiązków wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez ten podmiot,
   • potwierdza, że został poinformowany o stosowaniu nowacji do zawieranych przez niego transakcji oraz o publikowaniu na stronie internetowej KDPW_CCP informacji dotyczących stosowania nowacji do tych transakcji,
   • potwierdza, że wprowadzenie zawartej przez niego transakcji do systemu rozliczeń OTC oznacza uzgodnienie przez strony tej transakcji stosowania nowacji zgodnie z postanowieniami regulaminu,
   • potwierdza, że został poinformowany o przekazywaniu przez KDPW_CCP raportów o zawieranych przez niego transakcjach do repozytorium transakcji - w przypadku, gdy uczestnik wskazał KDPW_CCP jako podmiot, który przekazuje raporty o transakcjach do repozytorium transakcji, oraz jeżeli obowiązek przekazywania tych raportów do repozytorium transakcji wynika z właściwych przepisów prawa.
 • pisemnego potwierdzenia na dostarczanym do KDPW_CCP oświadczeniu (wzór nr 13), że podmiot, który podpisał to oświadczenie:
   • podpisał je zgodnie z zasadami reprezentacji tego podmiotu,
   • zawarł z wnioskodawcą umowę, na podstawie której będzie stroną rozliczeń transakcji zawieranych przez ten podmiot.

 • Wymogi kapitałowe

  Wymogi kapitałowe dla uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego są szczegółowo określone w § 28 i § 29 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany):

  Typ uczestnictwa Minimalne wymogi kapitałowe
  GUR (generalny uczestnik rozliczający) 100 mln PLN
  IUR (indywidualny uczestnik rozliczający) 50 mln PLN
  Izba rozliczeniowa 100 mln PLN

  Wymogi finansowe i sprawozdawcze
  Uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego powinien spełniać warunki finansowe poprzez utrzymywanie odpowiedniej wielkości kapitału podstawowego oraz spełnienie wymogów ostrożnościowych, o których mowa w § 28 lub § 29 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany). W przypadku, jeżeli uczestnik przestaje spełniać wymogi ostrożnościowe, ma obowiązek w terminie dwóch dni pisemnie poinformować o tym KDPW_CCP S.A., wskazując przyczyny stanu niezgodności oraz kroki podjęte w celu jego likwidacji.

  Uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest do cyklicznego dostarczania do KDPW_CCP S.A. informacji finansowych określonych w § 32-34 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany). Od uczestnika, który nie dostarczył informacji finansowej wskazanej, odpowiednio, w § 32 ust. 1 pkt 1-3, albo § 33 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), sporządzonej za dany okres sprawozdawczy, w terminie w jakim zgodnie z właściwymi przepisami prawa powinna zostać dostarczona, pobierana jest opłata specjalna w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 10.000 zł, odrębnie dla każdej informacji finansowej za dany okres sprawozdawczy.
  Więcej w zakładce Sprawozdawczość

   Wymogi techniczne
   Uczestnik posiadający status uczestnika rozliczającego powinien spełniać warunki techniczne, poprzez:
   • utrzymywanie wyposażenia technicznego i technologicznego umożliwiającego zestawienie połączenia z systemem informatycznym używanym przez KDPW_CCP do prowadzenia systemu rozliczeń OTC, zapewniającego bezpieczne przesyłanie do tego systemu oraz odbieranie z niego dokumentów w formie elektronicznej,
   • obowiązkowy udział (przynajmniej raz w roku kalendarzowym) w testach Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania organizowanych przez KDPW_CCP, zgodnie z § 36 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany),
   • uzyskanie dostępu do platformy konfirmacji.
   Ostatnia aktualizacja:28-12-2016 Do góry