Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

1 lutego 2022 r. KDPW_CCP zaimplementował zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku.

Główne aspekty poruszone w ww. rozporządzeniu, dotyczące transakcji rozliczanych przez KDPW_CCP to:
  1. obliczanie i stosowanie kar pieniężnych w stosunku do uczestników rozliczających powodujących zawieszenie rozrachunku na podstawie danych z KDPW,
  2. dystrybucja kar pieniężnych do uczestników rozliczających, którzy są stroną rozliczenia oczekującą na papiery wartościowe (kary będą naliczane przez KDPW),
  3. odkup papierów wartościowych na zlecenie KDPW_CCP,
  4. zwrot kosztów związanych z odkupem papierów wartościowych,
  5. rekompensata pieniężna wypłacana uczestnikowi nabywającemu papiery wartościowe w przypadku braku możliwości dokonania zakupu papierów wartościowych,
  6. powiadamianie uczestników rozliczających o realizacji procedur związanych z dyscypliną rozrachunku i ich wynikach,
  7. raportowanie stosownych informacji do KDPW.

Zmiany w systemach GK KDPW - wdrożenie w następujących etapach:
I ETAP – 19 kwietnia 2021 r. – wdrożenie funkcjonalności wspomagających procesy rozrachunku:
- zmiany w funkcjonalności „tolerance level”,
- zmiany w obszarze odwoływania instrukcji rozrachunku, 
- modyfikacje w funkcjonalności rozrachunku w częściach, 
- zmiana związana z obsługa w instrukcji rozrachunkowej pola "Place of clearing".

II ETAP - 1 lutego 2022 r. - wprowadzenie zmiany dotyczących:
- systemu kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji.

III ETAP - wprowadzenie zmiany dotyczących:
- zmian dotyczące operacji buy-in,
- funkcjonalności „hold-release”.

KDPW_CCP planuje wprowadzenie nowego komunikatu XML informującego o realizacji procedur związanych z dyscypliną rozrachunku, w szczególności o wysokości naliczonej kary pieniężnej wynikającej z zawieszonego rozrachunku papierów wartościowych. Komunikat ten będzie udostępniany uczestnikom powodującym zawieszenie rozrachunku oraz uczestnikom poszkodowanym z tego powodu. Pozostałe informacje dotyczące nieterminowego rozrachunku, odrzucenia instrukcji rozrachunku lub odkupu papierów wartościowych będą przekazywane w obecnie funkcjonujących komunikatach wymienianych z uczestnikami rozliczającymi.

Informacje dotyczące procedury zakupu papierów wartościowych przez KDPW_CCP w tzw. okresie dostawy dla zawieszenia rozrachunku transakcji objętych systemem gwarantowania rozliczeń

Ramy dyscypliny rozrachunku wg CSDR opracowane przez EACH - wersja zaktualizowana - lipiec 2020 r.
ESMA Q&A - Implementation of the Regulation (EU) No 909/2014 on improving securities settlement in the EU and on central securities depositories


Ostatnia aktualizacja:28-04-2022 Do góry