Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze


KDPW_CCP prowadzi monitoring limitów transakcyjnych uczestników rozliczających w czasie rzeczywistym w trakcie trwania sesji giełdowej instrumentów pochodnych oraz transakcji rynku kasowego. W ramach tej usługi KDPW_CCP udostępnia uczestnikom rozliczającym informacje o wniesionych i wymaganych depozytach zabezpieczających, wstępnym depozycie rozliczeniowym, limitach transakcyjnych uczestnika jak również limitach jego klientów (jeżeli zostanie ustanowiony limit depozytów zabezpieczających), w postaci komunikatów xml.

Limity transakcyjne
Przedmiotem monitoringu sesji giełdowej w zakresie wykorzystania limitu transakcyjnego są transakcje terminowe i transakcje z rynku kasowego GPW. W procesie monitoringu sesji giełdowej badane jest, czy bieżąca wartość zobowiązań wynikających z zawartych transakcji (ekspozycja), za których wykonanie odpowiadają poszczególni uczestnicy nie przekracza łącznej wartości wstępnego depozytu rozliczeniowego oraz właściwego depozytu zabezpieczającego wniesionych przez uczestnika. W przypadku, gdy wartość ta przekroczy limit transakcyjny uczestnik zobowiązany jest do uzupełnienia wstępnego depozytu rozliczeniowego lub właściwego depozytu zabezpieczającego. Uczestnik jest informowany w sytuacji, gdy wartość limitu transakcyjnego przekroczy kolejno progi 90 i 95% wykorzystania limitu.
Saldo pozycji będące podstawą do określenia aktualnej ekspozycji uczestnika ustalane jest na podstawie wszystkich pozycji rozliczeniowych na dany moment, przy czym za pozycje nierozliczone uważa się wszystkie pozycje wynikające z zawartych transakcji terminowych oraz zawartych, ale nierozrachowanych transakcji kasowych.
W przypadku rynku kasowego ekspozycja uczestnika będzie zmieniać się w wyniku przyjęcia do rozliczeń nowych transakcji, jak również w wyniku przebiegu sesji rozrachunkowej w KDPW (aktualizacja pozycji rozliczeniowych).

Do wyznaczenia wartości ekspozycji przyjmuje się wartość depozytów zabezpieczających SPAN® obliczonych dla aktualnych  pozycji powiększonych o wartość strat wynikających z bieżącej wyceny transakcji na rynku kasowym i powiększonych/pomniejszonych o wartość bieżących rozliczeń rynkowych dla kontraktów terminowych oraz nierozliczonych premii opcyjnych.

Aby określić stopień wykorzystania limitu transakcyjnego uczestnika, wartość aktualnej ekspozycji uczestnika odnoszona jest do wniesionych zabezpieczeń do KDPW_CCP na poziomie uczestnika. Zabezpieczenia wyceniane są na podstawie najnowszych cen rynkowych przy zastosowaniu ostatnio określonych stóp redukcji.
Obliczenia limitu prowadzone są zgodnie z zasadą, że zabezpieczenia zarejestrowane na danym koncie klienta mogą służyć zabezpieczeniu wyłącznie ekspozycji związanych z tym kontem.

Zapytanie o aktualny limit transakcyjny

Wstępny depozyt rozliczeniowy/właściwy depozyt zabezpieczający
W celu zwiększenia dostępnego limitu transakcyjnego uczestnik może m.in. wnieść dodatkowe zabezpieczenia pieniężne lub akceptowane niepieniężne poprzez:
  1. wniesienie dodatkowej wpłaty na wstępny depozyt rozliczeniowy (poziom uczestnika rozliczającego);
  2. wniesienie dodatkowej wpłaty na właściwy depozyt zabezpieczający (poziom konta zabezpieczeń).

Minimalna wartość zabezpieczeń wniesionych na wstępny depozyt rozliczeniowy wynosi równowartość 100.000 zł.

W przypadku, gdy uczestnik w związku z rozliczaniem instrumentów pochodnych wniósł już minimalną wpłatę na wstępny depozyt rozliczeniowy, wówczas nie ma obowiązku wnosić dodatkowych środków z tego tytułu, o ile poziom wykorzystania jego limitu transakcyjnego obliczony w stosunku do ekspozycji na rynku terminowym i kasowym nie przekracza 100%.
Zabezpieczenia wnoszone przez uczestnika zarówno, jako wstępny depozyt rozliczeniowy i właściwy depozyt zabezpieczający służą zabezpieczaniu ekspozycji związanych z pozycjami własnymi uczestnika, jak również wszystkich jego klientów.

W wyniku prowadzonego monitoringu sesji giełdowej KDPW_CCP będzie informować uczestnika rozliczającego o wykorzystaniu limitu transakcyjnego oraz będzie sugerować wysokość wpłaty w celu obniżenia tego limitu. Uzupełnienie wstępnego depozytu rozliczeniowego może być wykonane w sposób standardowy lub poprzez dyspozycję do KDPW_CCP w postaci komunikatu xml.
Wniesienie środków na właściwy depozyt zabezpieczający powiększy limit transakcyjny wskazanego klienta ze względu na stosowaną zasadę segregacji i brak możliwości użycia zabezpieczeń złożonych przez jednego klienta na rzecz innego klienta. Nadwyżka zabezpieczeń z tytułu właściwego depozytu zabezpieczającego przypisanego do danego klienta będzie zwracana po rozliczeniu sesji giełdowej w danym dniu według dotychczas obowiązujących zasad.

Wnoszenie środków na zabezpieczenia
Zwalnianie środków z zabezpieczeń
Ostatnia aktualizacja:06-02-2014 Do góry