Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Niewypłacalność uczestnika i kolejność uruchamiania środków

Kolejność uruchamiania środków systemu gwarantowania rozliczeń

W przypadku niewypłacalności uczestnika (uczestnik naruszający), KDPW_CCP bierze odpowiedzialność za rozliczenie wszystkich jego transakcji. W pierwszej kolejności wykorzystywane są należności uczestnika naruszającego. Jeśli nie są one wystarczające, KDPW_CCP wykorzystuje depozyty zabezpieczające tego uczestnika, a w dalszej kolejności wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC wniesione przez tego uczestnika. Następnie wykorzystany zostanie, w części proporcjonalnej dla tego segmentu rynku, majątek własny KDPW_CCP, który został przeznaczony na ten cel, w wysokości nieprzekraczającej 25% kapitału KDPW_CCP, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia EMIR, a po wykorzystaniu tego zasobu - pozostałe środki funduszu zabezpieczającego OTC oraz pozostałe kapitały własne KDPW_CCP.

Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCPSposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych i transakcji repo (w tym konstrukcja krzywych dyskontowych i projekcyjnych)

Załącznik nr 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
 

Adres email właściwy w sprawach powiadomień o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wydaniu orzeczenia, postanowienia albo decyzji przez sądy lub właściwe organy o likwidacji, zawieszeniu lub ograniczeniu prowadzenia działalności przez uczestnika, zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych: ccp@kdpw.pl
Ostatnia aktualizacja:19-12-2019 Do góry